Ceremoniał szkolny

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty „kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne 
i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

W związku z tym, celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie 
we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów, które tworzą ceremoniał szkolny.

Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się podczas uroczystości. Stanowi on integralną część tradycji 
i uroczystości szkolnych.

§ 1
CEREMONIAŁ

Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka 
w Częstochowie jest opisem uroczystości z udziałem proporca. Należą do nich: pasowanie, ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości szkolne i środowiskowe.

Ceremoniał szkolny jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

Ceremoniał szkolny towarzyszy następującym uroczystościom szkolnym:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
  • obchody Dnia Edukacji Narodowej:
  • pasowanie na przedszkolaka Przedszkola Specjalnego Nr 24;
  • pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23;
  • ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum Specjalnego Nr 25 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3;
 • obchody Święta Szkoły i Święta Patrona;
 • obchody świąt narodowych, okolicznościowych;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

§ 2
SYMBOLE NARODOWE

 1. Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się
  z należną czcią i szacunkiem. Symbole narodowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem.
 2. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną, stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej. Wykonuje się go w czasie uroczystości państwowych oraz świąt narodowych. Podczas wykonywania hymnu obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy.
 3. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
  • święta państwowe;
  • wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe;
  • podczas żałoby narodowej.

Na fladze nie wolno umieszczać żadnego znaku, litery, słowa, liczby, czy rysunku.
W przypadku żałoby narodowej przymocowuje się do drzewca flagi państwowej czarną wstęgę.

§ 3
SYMBOLE SZKOŁY

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie posiada:

 • patrona;
 • proporzec;
 • hymn szkolny;
 • motto;
 • logo szkoły.

Patronem szkoły jest Janusz Korczak wybitny pedagog, pisarz, lekarz, który działał na rzecz przestrzegania praw dziecka. Jego postawa życiowa – człowieka prawego, uczciwego, spieszącego z pomocą potrzebującym, pokonującego trudności w dążeniu do słusznego celu – jest ze wszech miar godna podziwu i stanowi wzór do naśladowania dla członków społeczności szkolnej.

Hymn szkoły wykonywany jest podczas wszystkich uroczystości szkolnych. Hymnem szkoły jest utwór pt. „Krąg”, który nawiązuje do postaci patrona szkoły. Mowa w nim o braterskiej równości, wzajemnej pomocy i szacunku do drugiego człowieka.

Tekst hymnu szkoły:
„ Krąg”

1. Śladami doktora niech wszyscy z nas idą,
niech będą, jak on wytrwali,
był wielkim człowiekiem,
bo życiem przypłacił miłość do dzieci i kraju.
Ref. Krąg, łączmy się w krąg,
łączmy się sercem, łączmy wiarą,
siłą naszych rąk,
zmieniajmy Ziemię całą.
2. Niech wszyscy z nas choć z różnych stron,
mocno się chwycą za ręce,
niech cała Ziemia słyszy tę pieśń,
niech wojen nie będzie już więcej.
Ref. Krąg, łączmy się w krąg,
łączmy się sercem, łączmy wiarą,
siłą naszych rąk,
zmieniajmy Ziemię całą.

Motto stanowią słowa zaczerpnięte z twórczości literackiej Janusza Korczaka, od którego każdy nauczyciel powinien uczyć się podejścia do dziecka i pochylenia nad jego problemami. Tekst ten został wybrany w 2012 roku, który został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka. Motto jest wyeksponowane na frontowej ścianie Auli szkolnej.

Tekst motta:
„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”

Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Logo szkoły przedstawia tęczę, na której znajduje się nazwa szkoły „Zespół Szkół Nr 23 im. Janusza Korczaka”. W środku tęczy na pierwszym planie stoją uśmiechnięte dzieci trzymające się za ręce, a za nimi widnieje budynek szkoły. Nad postaciami dzieci umieszczony jest napis „nasza szkoła”. Pod tęczą znajduje się nazwa miasta „w Częstochowie”.

Logo jest wyeksponowane na frontowej ścianie Auli szkolnej oraz stronie internetowej szkoły. Umieszczane jest również na dyplomach, pismach urzędowych szkoły, ulotkach i folderach szkoły, plakatach itp.

Proporzec wykonany jest z granatowej tkaniny obszytej złotymi frędzlami, ma kształt pięciokąta. Na proporcu umieszczony jest haft przedstawiający popiersie Janusza Korczaka – patrona naszej szkoły. Nad nim, na tle tęczy, wyhaftowana jest nazwa szkoły: „Zespół Szkół nr 23 im. Janusza Korczaka”, a pod nim „W Częstochowie 1937 – 2007”. Proporzec został ufundowany z okazji 70 – lecia istnienia szkoły.

 • Dla społeczności szkolnej proporzec jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła
  i jej najbliższe otoczenie.
 • Proporzec uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Uroczystości z udziałem proporca wymagają zachowania powagi.
 • Proporzec jest przechowywany w zamkniętej gablocie w holu głównym szkoły.

§ 4
POCZET SZKOLNY

 1. Asystę proporca stanowi poczet szkolny.
 2. Poczet szkolny tworzy dwójka uczniów szkoły. Uczniowie ci wybierani są przez wychowawców z klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 3.
 3. Opiekę nad pocztem szkolnym i proporcem sprawuje nauczyciel szkoły. Opiekun pocztu dba o właściwą celebrację proporca i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią.
 4. Skład pocztu należy przedstawić i zatwierdzić na sierpniowej Radzie Pedagogicznej.
 5. O wyborze uczniów do pocztu powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych specjalnym listem okolicznościowym wystosowanym przez opiekuna pocztu.
 6. Wybrani do pocztu szkolnego uczniowie pełnią swoją funkcję przez
  co najmniej jeden rok szkolny.
 7. Po zakończeniu każdego roku szkolnego uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy przygotowane przez opiekuna pocztu.
 8. Uczniów tworzących poczet obowiązuje strój galowy:
  • dziewczyna – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, rajstopy, czarne lub granatowe pełne obuwie.
  • chłopiec – czarne lub granatowe spodnie, biała koszula, krawat, czarne pełne obuwie, czarne skarpety;
 9. Insygnia pocztu stanowią biało-czerwone szarfy.
 10. Uczniowie przewieszają szarfy przez prawe ramię kolorem białym do góry i spinają je na lewym biodrze.
 11. Insygnia pocztu przechowywane są w sekretariacie szkoły.

  § 5

  PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM PROPORCA

Wszystkie uroczystości szkolne odbywają się w Auli szkoły. Uczestników uroczystości obowiązuje odświętny strój.

Uroczystość składa się z następujących części:

 1. Część oficjalna:
  • wprowadzenie proporca: osoba prowadząca uroczystość prosi wszystkich
   o powstanie, następnie wypowiada słowa: „Proporzec wprowadzić”; asysta wchodzi na Aulę z proporcem, wiesza proporzec na wyznaczonym miejscu i ustawia się po bokach proporca;
  • odśpiewanie hymnu państwowego: osoba prowadząca uroczystość wypowiada słowa „Do hymnu”, wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i śpiewają hymn państwowy; po odśpiewaniu osoba prowadząca mówi: „Po hymnie. Proszę o zajęcie miejsc”; asysta proporca wraz z opiekunem siada na wyznaczonych miejscach;
  • powitanie i okolicznościowe przemówienia.
 2. Część artystyczna – występy uczniów.
 3. Część końcowa:
  • asysta zajmuje miejsca przy proporcu;
  • odśpiewanie hymnu szkoły: osoba prowadząca uroczystość prosi wszystkich
   o powstanie; chór szkolny śpiewa hymn szkoły;
  • wyprowadzenie proporca: osoba prowadząca wypowiada słowa: „Proporzec wyprowadzić”, uczniowie asystujący zdejmują proporzec z wieszaka i wynoszą go z auli;
  • zakończenie uroczystości.

Uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej i ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy odbywa się podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Formuła pasowania:

 • wszyscy wychowankowie/uczniowie przystępujący do pasowania wychodzą na środek i ustawiają się przodem do uczestników uroczystości;
 • Dyrektor szkoły podchodzi do każdego dziecka, kładzie na jego LEWYM ramieniu symboliczny ołówek i wypowiada słowa „Pasuję Cię na przedszkolaka”;
 • Dyrektor szkoły podchodzi do każdego ucznia, kładzie na jego LEWYM ramieniu symboliczny ołówek i wypowiada słowa „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 23”.

Formuła ślubowania klas pierwszych gimnazjum:

 • wszyscy uczniowie klasy pierwszej gimnazjum przystępujący do ślubowania wychodzą na środek i ustawiają się w rzędzie z prawej strony proporca;

Dyrektor szkoły staje naprzeciwko uczniów i odczytuje tekst ślubowania, a uczniowie odpowiadają „Ślubuję”; uczniowie niemówiący mogą skinąć głową, podnieść prawą rękę lub pokazać kartkę z napisem „Ślubuję”.

Tekst ślubowania:

D: Ja, uczeń pierwszej klasy Gimnazjum Nr 25 w Częstochowie uroczyście ślubuję, że:
będę się starał wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem,
U: ślubuję
D: będę spieszyć innym z pomocą, nie opuszczę nikogo w potrzebie,
U: ślubuję
D: będę dbać o otaczającą przyrodę, żeby świat był zawsze piękny,
U: ślubuję
D: będę dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
U: ślubuję
D: będę szanować innych ludzi i moją ojczyznę.
U: ślubuję.

Formuła ślubowania klas pierwszych szkoły przysposabiającej do pracy:

 • wszyscy uczniowie klasy pierwszej szkoły przysposabiającej do pracy przystępujący do ślubowania wychodzą na środek i ustawiają się w rzędzie z prawej strony proporca;

Dyrektor szkoły staje naprzeciwko uczniów i odczytuje tekst ślubowania, a uczniowie odpowiadają „Ślubuję”; uczniowie niemówiący mogą skinąć głową, podnieść prawą rękę lub pokazać kartkę z napisem „Ślubuję”.

Tekst ślubowania:

D: My uczniowie pierwszej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 3
w Częstochowie ślubujemy uroczyście:
Być dobrymi uczniami, kolegami, obywatelami.
U: ślubujemy
D: Godnie reprezentować szkołę i dbać o jej tradycję.
U: ślubujemy
D: Szanować ojczyznę i symbole narodowe
U: ślubujemy
D: Dołożyć starań, by stać się dobrymi, uczciwymi i pracowitymi ludźmi.
U: ślubujemy
D: Szanować uczucia i postawy innych osób.
U: ślubujemy
D: Przyrzekamy nie zapominać o tym, co dobre, piękne i stanowi wartości ponadczasowe.
U: ślubujemy.

Zakończenie

Wszystkie uroczystości szkolne powinny przebiegać zgodnie z ceremoniałem szkolnym. W scenariuszach nauczyciele organizujący daną uroczystość powinni umieścić wszystkie elementy zawarte w ceremoniale.

Ceremoniał szkolny został opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów przedszkoli i szkół publicznych (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka
w Częstochowie.

Dokument został opracowany przez Annę Jędrzejczyk i Marię Kulinicz.

Zobacz też:

Historia

Nasza szkoła działa od 1937 roku.

Nasz Patron

Janusz Korczak

Grono pedagogiczne

Wykwalifikowana kadra