„Niech się dowie jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby był jak najmniej uzależniony od otoczenia, aby czuł się w nim bezpiecznie i czerpał z życia zadowolenie”

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Misja szkoły

 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka/ucznia na miarę jego możliwości psychofizycznych oraz kształtowanie postaw, zachowań, wartości i norm uznawanych w środowisku społecznym;
 • Włączanie rodziców w proces rewalidacyjny i edukacyjny, pozyskanie ich zaufania i życzliwości;
 • Podejmowanie działań wzmacniających wizerunek szkoły w środowisku lokalnym;
Przedszkole
 • uczenie poprzez zabawę;
 • kształtowanie tych umiejętności, które są ważne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
I etap
 • rozwijanie praktycznych umiejętności i powtarzanie pewnych czynności tak, by były utrwalone i zautomatyzowane;
II etap
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • uczenie szacunku i tolerancji;
 • kultywowanie tradycji;
 • doskonalenie nabytych umiejętności praktycznych;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie otwartości, postaw asertywnych, samodyscypliny i dobrych nawyków.
SPdP
 • doskonalenie kompetencji społecznych;
 • rozbudzenie zainteresowania uczniów pracą;
 • stwarzanie uczniom możliwości poznawania historii i środowiska lokalnego.

 

W naszej szkole:

akceptujemy bezwarunkowo
budujemy dobre relacje
chwalimy za każdy wysiłek
diagnozujemy indywidualne możliwości uczniów
efektywnie współpracujemy z rodzicami uczniów, dbając o partnerskie relacje
formułujemy wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów
gotowość do rozliczenia wyrażamy poprzez zasady i konsekwencje
hamujemy trudne zachowania zapewniając przewidywalność zdarzeń
interesujemy się każdym uczniem, rozpoznajemy jego mocne strony
jasno określamy cele
kierujemy w sposób wszechstronny rozwojem ucznia
liczymy się z jego odmiennym zachowaniem
łagodzimy stresy wprowadzając struktury sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa
mowa i komunikacja są naszymi priorytetami
naszym działaniom zawsze towarzyszą odczucia i emocje
organizujemy konferencje, konsultacje i dni otwarte – dzielimy się wiedzą i doświadczeniem
pomagamy, ale nie wyręczamy
rozwijamy aktywność społeczną
stosujemy nowoczesną technologię komunikacyjno – informacyjną
tolerancji i wyrozumiałości uczymy na co dzień
uczymy „do życia przez życie”
współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów
Y – to niewiadoma, na którą zawsze jesteśmy przygotowani 
zachęcamy do zdobywania i prezentowania nowych umiejętności

Zobacz też:

Historia

Nasza szkoła działa od 1937 roku.

Baza dydaktyczna

Galeria zdjęć

Grono pedagogiczne

Wykwalifikowana kadra

Osiągnięcia

Osiągnięcia naszych uczniów

Koncepcja