GIMNAZJUM SPECJALNE NR 25

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYMI, ZE SPRZĘŻENIAMI, Z AUTYZMEM.

Oddziały klasowe liczą od 4 do 9 uczniów, co pozwala na większą indywidualizację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

Program nauczania dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Praca z uczniem opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych (IPE-T), które są opracowywane dla każdego ucznia i na bieżąco modyfikowane. Ponadto również pomoce dydaktyczne w naszej szkole przygotowywane są indywidualnie dla ucznia.

Uczniowie realizują następujące zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie w środowisku,
  • muzyka z rytmiką,
  • plastyka,
  • technika,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia.

Dodatkowo wszyscy uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami rewalidacyjnymi. Nasza szkoła proponuje dzieciom i ich rodzicom nie tylko edukację, ale również wsparcie i pomoc: psychologa szkolnego, logopedy, neurologopedy, surdologopedy, doradcy zawodowego oraz opiekę pielęgniarki.

Uczniowie gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowania, gdyż posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach:

  • koła muzycznego,
  • koła teatralnego,
  • koła krajoznawczo- turystycznego,
  • drużyny harcerskiej.

 W naszej pracy wspomagamy rozwój osobowości ucznia, rozwijamy wyobraźnię, rozwijamy dziecko intelektualnie i emocjonalnie oraz kształtujemy umiejętności komunikacyjne. Ćwiczymy umiejętności poznawcze, utrwalamy różne kategorie wiadomości, uczymy samodzielnej pracy, aktywizujemy do udziału w zajęciach, budzimy zainteresowanie nimi, przekazujemy konkretne wiadomości.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w środowisku  na miarę ich możliwości. Realizujemy ten cel poprzez integrację ze środowiskiem, kształtowanie umiejętności samoobsługi i komunikacji z otoczeniem, korzystanie z osiągnięć techniki, dbanie o rozwój kulturalny, współpracę z rodzicami.

W ramach usamodzielniania i poznawania otaczającego świata szkoła organizuje dla uczniów ferie zimowe i letnie. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w koncertach w filharmonii.  Dbamy o zapewnienie różnorodnych form spędzania czasu wolnego organizując  wycieczki szkolne w ciekawe i atrakcyjne rejony Polski.

Nasi uczniowie biorą udział w festiwalach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, olimpiadach i konkursach.

Zobacz również:

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Przedszkole Specjalne Nr 24

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24

SPDP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3