Chór szkolny

Chór szkolny obejmuje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum .Program powstaje w oparciu o kalendarz imprez szkolnych i zaplanowany jest na jedną godzinę tygodniowo.Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Uczestniczenie w zajęciach pozwala na kształtowanie głosu i słuchu muzycznego, rozwijanie uczuć patriotycznych, wdraża do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego, kształtuje umiejętność współżycia w zespole jak również przyczynia się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.

PTTK

We wrześniu 2008 roku reaktywowało swoją działalność Szkolne Koło PTTK.  Obecnie tworzy je grupa 19 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum . Opiekunami są nauczyciele pracujący w naszej placówce. Organizowanie tej formy działalności pozalekcyjnej odbywa się w dni wolne od zajęć szkolnych tj. soboty.

Celem tej działalności jest rozbudzanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych u naszych uczniów, propagowanie turystyki pieszej i zdrowego stylu życia na łonie przyrody, poznanie kraju ojczystego, jego dorobku i kultury, przeszłości, zapoznanie uczniów z ciekawymi pod względem przyrodniczym i historycznym terenami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, udział uczniów w konkursach i możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, uczenie ich zachowania się na szlakach turystycznych i poszanowania przyrody. Członkowie Koła wraz z opiekunami uczestniczą w organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie imprezach turystycznych typu: rajdy piesze, rowerowe, wycieczki górskie, marsze na orientację, a także w konkursach plastycznych i fotograficznych.
 Uczniowie podczas udziału w imprezach turystycznych mają możliwość integrowania się ze zdrowymi rówieśnikami z różnych szkół powiatu częstochowskiego.
Największą popularnością wśród naszych piechurów cieszą się odbywające każdego roku rajdy: wiosenne – „Rajd Młodzieżowy” i „Rajd Piechura” oraz jesienne – „Powitanie Szkoły”, „Pieczenie Ziemniaka”, „Barwy Jesieni” oraz „Rajd Parasolowy”. Na mecie rajdów na turystów czekają atrakcje: kiełbaska na ognisku lub inny skromny poczęstunek, loteria , konkursy sprawnościowe i plastyczne połączone z nagrodami.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły wraz z ich rodzicami do aktywnego spędzania czasu wolnego na szlakach turystycznych!

Szkolne Koło PCK

W naszej szkole od wielu lat funkcjonuje Szkolne Koło PCK. W ramach swojej działalności Koło PCK propaguje zdrowy tryb życia. Odbywają się cyklicznie apele o tematyce zdrowotnej, podczas których uczniowie dowiadują się jak prawidłowo myć zęby, strzec się przed chorobami, właściwie odżywiać. Uczniowie poznają pracę pielęgniarki szkolnej oraz wyposażenie gabinetu lekarskiego.
W ciągu całego roku szkolnego organizowane są konkursy czystości, wiedzy na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolne Koło Teatralne

W naszej szkole funkcjonuje szkolne koło teatralne, w ramach którego działa „Teatr Uśmiechu” będący naszym autorskim przedsięwzięciem. Podczas zajęć uczniowie mają okazję zapoznać się z podstawami pracy scenicznej oraz elementami warsztatu aktorskiego, co stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności i poznania pełni własnych możliwości. Tworzymy przedstawienia na podstawie własnych scenariuszy dostosowanych do możliwości uczniów. Każdego roku staramy się zaprezentować premierowe utwory sceniczne. Podczas ich przygotowania aktorzy zapoznają się ze scenariuszem oraz ścieżką dźwiękową, a następnie uczą się własnych ról i pomagają przy tworzeniu scenografii. Nasze przedstawienia prezentujemy przed członkami społeczności szkolnej oraz na międzyszkolnych przeglądach i festiwalach.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Szkolne Kolo TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma już ponad 90 lat – początek jego działalności sięga roku 1919. W naszej szkole istnieje od co najmniej 1975 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin. Podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa jest Koło TPD, które może prowadzić działalność zarówno w środowisku zamieszkania jak i przy placówkach czy instytucjach.
TPD prowadzi m.in. działalność edukacyjną i opiekuńcza, ponieważ zawsze było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci.

Działalność ogólnopolska TPD wyraża się w wielu formach w zależności od potrzeb 
i prowadzone są one przy minimalnym zatrudnieniu pracowników etatowych. Wiele inicjatyw i programów podejmowanych jest dobrowolnie przez członków naszego Towarzystwa, którzy angażują swój czas, serce i doświadczenie na zasadach pracy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych oraz dzieci osieroconych. W naszej placówce, działalność statutowa, prowadzona jest całkowicie społecznie przez członków kola.
Szkolne Kolo TPD przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 utrzymuje się z dobrowolnych składek członków koła, pracowników szkoły oraz rodziców. Jako organizacja pożytku publicznego przyjmujemy także wpłaty z tytułu 1 % . Z dotychczas pozyskanych środków finansowych organizowaliśmy pomoc w zakresie dofinansowania materiałów plastycznych na świetlice szkolną, zakup indywidualnym uczniom zeszytów lekcyjnych, a także cyklicznie opłacamy kilkorgu dzieciom w najtrudniejszej sytuacji materialnej w danym roku szkolnym, bilety na przedstawienia Mikołajkowe, podczas których dzieciom wręczane zostają okolicznościowe paczki świąteczne.

Abyśmy mogli rozszerzyć swoja ofertę bezpośredniej pomocy uczniom naszej szkoły niezbędne jest nam wsparcie finansowe, do czego serdecznie zachęcamy. Wpłat pieniężnych lub zakupu cegiełek, można dokonywać za potwierdzeniem, u przewodniczącego koła TPD – Anny Wrońskiej.
www.tpdoo.org

Zespół taneczny „Pląs”

W naszej placówce od kilku lat działa zespół taneczny „Pląs”. Jego członkami są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Zajęcia prowadzone przez mgr Bożenę Papalską i mgr Marię Kulinicz mają charakter terapii przez zabawę i ruch, a ich głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Taniec pozytywnie wpływa na sprawność fizyczną i psychiczną dzieci, rozwija ich koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, poczucie rytmu, wrażliwość i wyobraźnię muzyczną, jak również umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia, pracy w grupie oraz podnosi poczucie własnej wartości . Rozładowuje również napięcia, złe emocje i stres. Specyfika zajęć ułatwia integrację uczniów znajdujących się w różnym wieku.

W swoim repertuarze zespół ma tańce integracyjne, dyskotekowe, ludowe. Swoje umiejętności taneczne uczniowie prezentują podczas uroczystościach szkolnych wzbudzając aplauz widowni, jak i również poza szkołą. Zespół „Pląs” jest laureatem wielu edycji Festiwalu Zespołów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej „ Muzyczna Scena Integracji”, który odbywa się co rok w Klubie „Politechnik” w Częstochowie.

ZHP

Początki działalności harcerzy w Szkole Specjalnej Nr 23 datuje się na lata 1950/1951. Harcerze pod kierunkiem instruktora uczestniczyli w naradach pracowników szkoły, konkursach i imprezach organizowanych na terenie miasta Częstochowy. Organizowane były także częste spotkania z innymi drużynami Nieprzetartego Szlaku. w latach 80. obok drużyny harcerskiej powstała drużyna zuchowa.

W 2003r. reaktywowano Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku pod nazwą Tropiciele Przygód. Do dnia dzisiejszego podczas cotygodniowych zbiórek kształtowane są pozytywne postawy moralne i patriotyczne harcerzy oparte na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Czuwaj!
18 Częstochowska Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Tropiciele Przygód” melduje się do wykonania zadania.

Jest nas niewielu, bo obecnie 13 osób w różnym wieku – począwszy od uczennicy klasy trzeciej szkoły podstawowej a skończywszy na dorosłych już słuchaczach szkoły przysposabiającej do pracy. Wszyscy jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. Naszymi opiekunkami są dwie nauczycielki – pani Agnieszka i pani Iza. Celowo mówimy „pani”, ponieważ prywatnie nie mają one nic wspólnego z harcerstwem, co jednak nie przeszkodziło im przejąć szkolną drużynę i aktywnie działać na terenie miasta.

Nasza przygoda z harcerstwem zaczęła się dość dawno, jakieś 15 lat temu. Poprzednie opiekunki Drużyny nawiązały kontakt z Hufcem, znalazły grupę chętnych uczniów i tak zaistnieliśmy w harcerskim środowisku. Po jakimś czasie do prac Drużyny włączyły się obecne jej opiekunki. Początkowo tylko pomagały, uczyły się by dziś godnie reprezentować swoich Harcerzy.

Na pierwszy rzut oka różnimy się od innych Drużyn. I to nie tylko rozpiętością wiekową naszych członków, ale przede wszystkim tym, że nie mamy umundurowania. Nie traktujemy tego jednak za ujmę. Wszyscy występujemy w jednakowych koszulkach a naszym znakiem rozpoznawczym są zielono granatowe chusty. Nie wstydzimy się tego, że nie mamy strojów galowych – większości z naszych rodziców nie stać na zakup mundurów. Ale jak to mówią, nie szata zdobi człowieka. Ważne jest to co robimy a nie jak wyglądamy.

A robimy w naszym mniemaniu wiele.
Biorąc pod uwagę szkolne zajęcia nas wszystkich i grafik naszych opiekunek trudno nam organizować zbiórki w tygodniu. Dlatego spotykamy się w soboty. Na początku tygodnia wyznaczamy sobie cel a w sobotę właśnie go realizujemy. Zależnie od pogody i pory roku:

 • jeździmy do lasu sprzątać odpady, które zostawili tam bezmyślni ludzie;
 • odwiedzamy cmentarze i sprzątamy opuszczone groby (nie tylko żołnierzy);
 • spotykamy się na terenie szkoły ale omawiać dydaktyczne aspekty Prawa Harcerskiego;
 • odwiedzamy miejsca pamięci narodowej, związane przede wszystkim z walkami żołnierzy podczas II Wojny Światowej;
 • spotykamy się z kombatantami wojennymi słuchając ich bezcennych opowieści;
 • uczymy się śpiewać polskie pieśni patriotyczne, które są dziedzictwem naszej kultury;
 • organizujemy zbiórki nakrętek i zużytych baterii;
 • witamy wiosnę po harcersku;
 • organizujemy ogniska integracyjne;
 • spotykamy się z innymi drużynami nieprzetartego szlaku;
 • a najczęściej po prostu spacerujemy, bo ruch jest nam wszystkim bardzo potrzebny.

Nie znaczy to, że nasza działalność skupia się tylko na tym o czym wyżej wspomnieliśmy. Jesteśmy widoczni na terenie naszej szkoły organizując spotkania z okazji polskich świąt narodowych. W sposób zrozumiały dla naszych kolegów i koleżanek staramy się przekazać nasze wartości i zaszczepić w nich ducha patriotyzmu.
Organizujemy konkursy fotograficzne i plastyczne na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Dzięki temu udało nam się nawiązać współpracę z innymi Drużynami.
Sami także bierzemy udział w organizowanych przez Hufce i Chorągwie konkursach. Nieskromnie powiemy, że trafiło nam się wyróżnienie w konkursie światowym :).

Nasze opiekunki organizują nam wycieczki. Dzięki nim mogliśmy zwiedzić Warszawę, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź i Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Za każdym razem w każdym nowym miejscu staramy się iść śladami naszych harcerskich braci. Jesteśmy dumni, że kontynuujmy ich tradycję.

Na co dzień staramy się zarażać ludzi uśmiechem i dobrym słowem. Jesteśmy mili, uprzejmi, chętnie pomagamy słabszym dając tym samym przykład innym. Bardzo ważna jest też dla nas ochrona środowiska. Dlatego staramy się robić wszystko by nasze najbliższe otoczenie było czyste i zadbane. Organizujemy w szkole konkursy czystości, segregujemy śmieci i bardzo często spacerujemy wokół budynku naszej placówki zbierając nieczystości do worków. Uważamy, że każda jednostka ma wpływ na dobro ogółu.

Zbliża się listopad. Zawsze pod koniec października organizujemy w szkole tydzień patriotyczny. Robimy kotyliony, śpiewamy pieśni narodowe, uświadamiamy naszym kolegom gdzie w Częstochowie możemy uczcić pamięć naszych bohaterów narodowych. A następnie wszyscy razem 10 lub 12 listopada bierzemy udział w uroczystej akademii, na którą zapraszamy któregoś z zaprzyjaźnionych kombatantów.

Raz do roku jeździmy też do Pająka na zlot Hufca. Mamy wtedy okazje przyjrzeć się „prawdziwym” harcerzom i choć przez chwilę naprawdę czujemy, że jesteśmy częścią jednej wielkiej wspaniałej rodziny.

I choć nasze działania niby spore to i tak ograniczone z wielu niezależnych od nas przyczyn mamy konkretne plany na najbliższy rok szkolny.  Bardzo zależy nam na nawiązaniu współpracy z Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów. Uważamy, że dwa skrajne sobie pokolenia mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć. Wspólne zajęcia, spacery a nawet udział w konkursach to niesamowita frajda dla dużych i małych. Chcielibyśmy także móc zintegrować się z drużyną zuchów, której opiekunką jest mama naszego kolegi.

Wszystko przed nami. Na dzień dzisiejszy jesteśmy dumni, że nazwa naszej Drużyny jest rozpoznawalna i utożsamiana z tym co robimy. Wszystko czego dokonaliśmy to wyłącznie zasługa nas samych i naszych „pań”. I mimo że dla kogoś patrzącego z boku na to co robimy to nic nadzwyczajnego, to dla nas czasami szczyt naszych możliwości. Zawsze bowiem pamiętamy, że jesteśmy Nieprzetartym Szlakiem.”