Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ZPP-P – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 
ul. Marysia 93B, 42-200 Częstochowa
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Poradniaonline
Strona internetowa : http://zppp.ids.czest.pl/

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 jest placówką oświatową, zajmującą się specjalistyczną pomocą  psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwem szkolnym i zawodowym.

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej a także rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim potrzebującym pomocy dotyczącej wychowania i kształcenia.
Pracownicy poradni diagnozują dzieci i młodzież  w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
Prowadzą terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb , oraz ich rodzin.
Pomagają nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów .
Prowadzą edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży.
Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
Wspomagają wychowawczą i edukacyjną  funkcję  rodziny i szkoły- w tym udzielają nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.

Poradnia świadczy usługi nieodpłatnie.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych czynny jest w poniedziałek-czwartek od 7:30 – 18:00, piątek od 7:30 – 15.00.

Koordynator do współpracy z ZSS nr 23 – p. Elżbieta Stawiarz

Konsultacje z panią pedagog  E. Stawiarz odbywają się w każdy wtorek w godz. od 12.30.-14.00 w pokoju nr 26 w budynku naszej szkoły.

Poradnia nie wymaga żadnych skierowań.