Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Legionów 58 bud. nr 10, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34, tel. kom. 533 300 966
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Poradniaonline

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 jest placówką oświatową, zajmującą się specjalistyczną pomocą  psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwem szkolnym i zawodowym.

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej a także rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim potrzebującym pomocy dotyczącej wychowania i kształcenia.

  • Pracownicy poradni diagnozują dzieci i młodzież w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
  • Prowadzą terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, oraz ich rodzin.
  • Pomagają nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów.
  • Prowadzą edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży.
  • Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  • Wspomagają wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły- w tym udzielają nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.

Poradnia świadczy usługi nieodpłatnie.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych czynny jest w poniedziałek-czwartek od 7:30 – 18:00, piątek od 7:30 – 15.00.
Koordynator do współpracy z ZSS nr 23 – p. Elżbieta Stawiarz
Konsultacje z panią pedagog E. Stawiarz odbywają się w każdy wtorek od godz. 13.00 w budynku naszej szkoły.Można się umówić także na konsultacje indywidualne przez p.pedagog.

Poradnia nie wymaga żadnych skierowań.