Świetlica szkolna

Świetlica jest szczególnym miejsce w szkole, gdzie organizowane są zajęcia w celu racjonalnego gospodarowania czasem wolnym uczniów pomiędzy zakończeniem nauki w szkole a powrotem dziecka do domu oraz pomiędzy przybyciem dziecka do szkoły a podjęciem przez nie nauki w tym dniu. W swoim założeniu wspomaga i uzupełnia działania szkoły w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej, a także jednocześnie wspomaga rodzinę w pełnieniu przez nią swoich funkcji.

Zajęcia świetlicowe w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 prowadzone są w następujących grupach wychowawczych:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VIII
 • Uczniowie starsi

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy, organizuje zajęcia dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.

Świetlica w naszej szkole otwarta jest w godzinach 7.00-17.00

Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie „KARTY ZGŁOSZENIA” wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych oraz złożonej u wychowawcy świetlicy. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko do godziny 17:00. W przypadkach powtarzających się – nie odbierania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy dziecko może być odwiezione do Pogotowia Opiekuńczego na terenie Częstochowy.

Świetlica szkolna realizuje następujące cele ogólne:

 • zapewnienie opieki nad uczniem przebywającym w szkole przed lub po zajęciach lekcyjnych;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju;
 • pomoc w nauce;
 • zagospodarowanie czasu wolnego.

W świetlicy szkolnej prowadzi się następujący rodzaj zajęć:

 • zajęcia plastyczno-techniczne, majsterkowanie rozwijające umiejętności manualne, budzą zainteresowania, wrażliwość na sztukę, rozwijają procesy poznawcze: wyobraźnia, spostrzeganie (zabawy konstrukcyjne, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, modelowanie, rzeźbienie, prace ręczne z papieru, metalu, drewna, z materiałów przyrodniczych tj. szyszek, liści, kasztanów, słomy piór, owoców i warzyw)
 • zajęcia czytelnicze ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, czasopism, pomoc w nauce czytania)
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne)
 • gry i zabawy świetlicowe (towarzyskie, stolikowe, typu harcerskiego, zabawy integracyjne, interakcyjne) kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi na pytania
 • zajęcia dydaktyczne, kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych, audycje telewizyjne i filmy)
 • zajęcia artystyczne i umuzykalniające wyzwalające ekspresje twórczą, kształtujące ekspresje ruchową. Mają one na celu zbliżenie dzieci do sztuki, do aktywnego udziału w kulturze, kształtowanie postaw moralnych, ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenek (zajęcia muzyczne: słuchanie i śpiewanie piosenek, programy artystyczne, tańce, granie na instrumentach, inscenizacje, programy artystyczne)
 • spacery i wycieczki
 • gry i zabawy ruchowe zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na dworze)
 • zajęcia relaksujące, wyciszające (relaksacja przy muzyce, wypoczynek na kocach, zabawy wyciszające i relaksujące, spacery, oglądanie bajek i filmów)