W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest terapia logopedyczna, która ma na celu szeroko rozumiane wychowanie językowe. Dla naszych podopiecznych tworzone są indywidualne programy terapii, które uwzględniają m.in. poziom porozumiewania się , ich możliwości czy potrzeby. Indywidualne programy są tworzone w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu PPP-P oraz przeprowadzonej specjalistycznej diagnozy. Diagnoza ma na celu stwierdzenie jak zaburzone są sprawności językowe, czy badany mówi, rozumie mowę , jest w stanie porozumiewać się z otoczeniem. Dla skuteczności terapii niezbędna jest współpraca ze środowiskiem wychowawczym oraz wszystkimi, kontaktującymi się z dzieckiem osób.

Terapia logopedyczna polega przede wszystkim na nauczaniu mowy, rozumienia jej wartości społecznej, użytkowej, czyli kształceniu i rozwijaniu komunikacji słownej w następujących aspektach:

  • Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego

  • Uczenie posługiwania się poprawnie zbudowanymi zdaniami

  • Kształcenie mowy ekspresyjnej

  • Kształcenie artykulacji

  • Ćwiczenie słuchu fonematycznego.

W terapii podstawą jest wypracowanie nawyków związanych z mówieniem: prawidłowego oddechu, emisji głosu, przełykania śliny zamykania ust, patrzenia na rozmówcę. Zasób opanowanego słownictwa powinien pozwalać na skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem, sygnalizowanie potrzeb czy odpowiadania na pytania. Dalszym etapem jest kształcenie umiejętności formułowania pytań, próśb, poleceń, życzeń, nawiązywania i prowadzenia rozmowy, opowiadania.

Wielu naszych podopiecznych ma problemy w porozumiewaniu się z otoczeniem, ponieważ mowa werbalna nie jest rozwinięta lub jest niefunkcjonalna. Wobec nich stosujemy wspomagające oraz alternatywne metody komunikacji. Wprowadzamy symbole graficzne(PCS, PECS), gesty, które pomagają w rozumieniu języka oraz jego praktycznym zastosowaniu. Uczniowie/dzieci mają indywidualne pomoce w postaci tabliczek, książek komunikacyjnych, niektóre posługują się tabletami. W szkole jest oznakowana symbolami PCS cała struktura fizyczna: sale, łazienki, korytarze, pracownie oraz pozostałe pomieszczenia. W bibliotece szkolnej znajduje się zbiór książek do czytania uczestniczącego, który jest systematycznie wzbogacany o nowe pozycje. Książki tworzą uczniowie we współpracy z nauczycielami podczas różnego rodzaju zajęć. W październiku włączamy się w obchody miesiąca AAC, podczas którego nasi podopieczni biorą udział w licznych wydarzeniach promujących wspomagające i alternatywne metody komunikowania się.

Odpowiedni dobór metod w pracy logopedycznej z naszymi dziećmi/uczniami zależy od wielu czynników, ale zmierza do jednego celu: wyposażenie go w narzędzie do skutecznej komunikacji z otoczeniem.