W dniach12-13 lipca Zespół SCWEW Częstochowa wziął udział w konferencji „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej” organizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER.

Załączniki

Skip to content