.

W roku szkolnym 2023/2024 nasi uczniowie będą realizować zadania w ramach IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”
Celem projektu jest wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
Projekt będzie realizowany w okresie od 2 października 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. Po zrealizowaniu zadań zgodnie z regulaminem szkoła otrzyma certyfikat za udział w projekcie.
Skip to content