Za nami kolejny 5 etap i pełny rok projektu. W czwartek 6 października 2022r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 – siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie podsumowujące 5 etap. Trudny etap, bo okres wakacyjny nie sprzyja działaniom z uczniami i rodzicami. Ale daliśmy radę i zrealizowaliśmy wszystkie zadania!

W ramach Sieci współpracy i samokształcenia w sierpniu zorganizowaliśmy warsztaty stacjonarne nt. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb  i możliwości uczniów z niepełnosprawnością”. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 nauczycieli, w tym doradcy metodyczni RODN „WOM” w Częstochowie. We wrześniu podsumowaliśmy dotychczasową działalność Sieci współpracy i samokształcenia podczas 6 godzinnego spotkania on-line.

Ciekawym wydarzeniem dla szkół objętych wsparciem były warsztaty zorganizowane w ramach konsultacji eksperckich nt. „Skuteczne metody i formy pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”.  Wykonując przygotowane zadania, uczestnicy doświadczali różnych trudności. Były one zbliżone do  tych, jakie wiążą się z dysfunkcją wzroku, słuchu lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ramach zajęć modelowych uczniowie szkół podstawowych i średnich uczestniczyli w zajęciach metodą Tomatisa i także Biofeedbacku. Przedszkolaki sierpniowe zajęcia odbyli na ścieżce sensorycznej.

W dalszym ciągu wspieraliśmy merytorycznie kadrę pedagogiczną placówek objętych wsparciem w ramach działań doradczo – szkoleniowych. Podjęliśmy ponownie działania o charakterze uczestniczącym –  pracownicy SCWEW towarzyszyli nauczycielom podczas spotkań z rodzicami nowych dzieci/ uczniów. Razem z ekspertami zewnętrznymi informowali rodziców o sposobach wsparcia dzieci i możliwościach zaopatrzenia w sprzęt specjalistyczny.

Zgodnie z harmonogramem odbyły się konsultacje indywidualne Lidera SCWEW dla dyrektorów – koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Podczas spotkania omówiliśmy również zadania czekające nas w 6 etapie projektu.

Nie zatrzymujemy się! Idziemy dalej!

Skip to content