SCWEW

Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt grantowy pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie SCWEW. Podejmowane działania służą podnoszeniu jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej perspektywie − budowaniu zasad społeczeństwa włączającego.

Z dniem 27.08.2021 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy zostało powołane Specjalistyczne Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka. SCWEW będzie działało w okresie realizacji projektu grantowego tj. do 30.06.2023 r.

Kwota całkowita projektu wynosi 1 380 688,68 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 163 644,42 zł.

Wspierając przedszkola/szkoły ogólnodostępne, SCWEW korzysta z zasobów kadrowych i merytorycznych szkoły oraz z zasobów zewnętrznych. Współpracujemy między innymi z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie, a także organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

Głównymi obszarami działalności SCWEW są:

 1. Działalność szkoleniowo-doradcza, która stanowi główny przedmiot współpracy SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi i ich wsparcie. Do tej grupy należy zaliczyć:
  1. konsultacje indywidualne i zbiorowe;
  2. obserwacje wspierające lub superwizje edukacyjne;
  3. zajęcia otwarte prowadzone w szkole specjalnej oraz szkołach ogólnodostępnych;
  4. warsztaty i szkolenia, prowadzone we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  5. mentoring;
  6. doraźne prowadzenie zajęć z zakresu wspierania dziecka i ucznia, których nie może zapewnić szkoła ogólnodostępna;
  7. sieci współpracy i samokształcenia, prowadzone we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi;
  8. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, prowadzoną we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, uczelniami;
  9. rozwijanie kompetencji pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie doradztwa i konsultacji dla rodziców, a także działań interwencyjnych;
  10. przygotowanie materiałów edukacyjnych, stanowiących opisy dobrych praktyk, działań innowacyjnych, interesujących rozwiązań organizacyjnych, metodycznych w zakresie edukacji włączającej,
  11. wsparcie szkół ogólnodostępnych w prowadzeniu kształcenia na odległość (forma hybrydowa, zdalna).
 2. Działalność związana z wyposażeniem dzieci i uczniów w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki lub dobór sprzętu:
  1. gromadzenie informacji o potrzebie doposażenia i możliwościach wymiany dostosowanych podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – w porozumieniu z Centrum Koordynującym (CK);
  2. dostosowywanie przez pracownika SCWEW materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do potrzeb edukacyjnych konkretnych dzieci i uczniów oraz instruktaż w tym zakresie dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
  3. dobór, wypożyczanie sprzętu specjalistycznego oraz instruktaż w zakresie jego użytkowania.
 3. Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, np.:
  1. przygotowanie materiałów stanowiących opisy dobrych praktyk, działań innowacyjnych, interesujących rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i promocyjnych;
  2. organizacja konferencji;
  3. organizacja sesji naukowych;
  4. urządzanie dni otwartych;
  5. prowadzenie strony internetowej, działania w mediach społecznościowych.
 4. Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań.

 

SCWEW swoje działania adresuje do różnych grup odbiorców, w tym:

 • kadry kierowniczej przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe;
 • nauczycieli, specjalistów, innych pracowników przedszkoli i szkół;
 • dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, za pośrednictwem przedszkola i szkoły;
 • osób dorosłych, pobierających naukę w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych, za pośrednictwem szkoły.

W zakresie wsparcia przedszkola i szkół SCWEW będzie realizowało szereg zadań, a w szczególności:

1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły    ogólnodostępnej, w szczególności w zakresie:

 1. rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów, a także czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie oraz pracę z grupą zróżnicowaną;
 2. uniwersalnego projektowania, wprowadzania racjonalnych dostosowań;
 3. strategii pracy z grupą/klasą zróżnicowaną;
 4. prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywania indywidualnych programów (np. IPET);
 5. planowania ścieżki rozwoju zawodowego dzieci/uczniów;
 6. współpracy z rodzicami i wymiany doświadczeń w tym zakresie.
 1. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, przygotowania programów i adaptacji materiałów odpowiednich do potrzeb wszystkich uczniów, doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu oraz metod pracy skutecznych w trakcie realizacji edukacji w formie zdalnej.
 2. Wspieranie kadry kierowniczej w:
  1. wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym rodziców oraz instytucji wspierających;
  2. poszukiwaniu rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych, umożliwiających tworzenie środowiska włączającego, m.in. poprzez likwidowanie barier w nauczaniu-uczeniu się i rozwoju wszystkich dzieci/uczniów;
  3. działaniach na rzecz poprawy dostępności przedszkola/szkoły;
  4. podnoszeniu kompetencji kadry przedszkola/szkoły.
 3. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół związanych z działaniami interwencyjnymi.
 4. Współprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale klasowym/grupie przez nauczycieli i specjalistów SCWEW we współpracy odpowiednio z nauczycielem/specjalistą przedszkola/szkoły ogólnodostępnej – praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy w grupie dzieci/uczniów.
 5. Prowadzenie modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych lub w SCWEW.
 6. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w innych sektorach oraz organizacjami pozarządowymi.
 7. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki) oraz innych form wymiany wiedzy
  i doświadczeń.
 8. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.
 9. Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 10. Porady i instruktaże w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 11. Wspieranie w realizacji zadań wynikających z organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, we współpracy z wiodącymi ośrodkami koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczymi (WOKRO).
 12. Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, w tym z:
  1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w procesie oceny potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów, podczas monitorowania i oceny efektywności udzielanego wsparcia;
  2. jednostkami ochrony zdrowia w zakresie wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz realizacji działań terapeutycznych;
  3. podmiotami realizującymi pomoc rodzinie i pomoc społeczną, placówkami wsparcia środowiskowego;
  4. instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewniania dostępu do pomocy oraz koordynacji działań.
 13. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
  1. inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej;
  2. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Częstochowie swoim wsparciem obejmuje nauczycieli, specjalistów, uczniów, rodziców/ opiekunów z:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika w Częstochowie
  http://mp13czest.szkolnastrona.pl/start
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie (Szkołę Podstawową Nr 40) https://zsp1czest.edupage.org/
 3. Szkołę Podstawową Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
  http://sp21czest.szkolnastrona.pl/
 4. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie
  https://www.8los.pl/
 5. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie (Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II),
  https://zst.czest.pl/
 6. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie (Technikum nr 2 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 1)
  https://www.zskochanowski.eu/

 

 

Skip to content