Nasze przedszkole kształtuje u swoich podopiecznych kompetencje społeczne i obywatelskie. Kompetencje te na etapie przedszkolnym rozumiane są jako zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi
w grupie przedszkolnej. Na tym etapie istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób
w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw. Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra na miarę ich możliwości.

Przedszkolaki na III Ponadregionalnym Festiwalu Piosenki Podwórkowej. Każde wyjście wyposaża dzieci w odpowiednią wiedzę oraz dostarcza okazji, które pozwolą wyrobić w nich odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne. 

 

Skip to content