Za nami 4 etap projektu! Za nami już rok projektu!

Czas podsumować zrealizowane zadania! 😊

Wciąż uczymy się nowych rzeczy i siebie nawzajem! W czwartym gorącym dla wszystkich etapie (bo przecież koniec roku szkolnego) zrealizowaliśmy wszystkie zadania i kilka dodatkowych.

Uruchomiliśmy i prowadziliśmy Sieć współpracy i samokształcenia „W kręgu edukacji włączającej”. W ramach sieci zorganizowaliśmy również warsztaty „Skuteczne metody i formy pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych” dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych z terenu miasta Częstochowy.
Dużym wydarzeniem była organizacja Kampanii społecznej „Różnorodni ale razem”.  Chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że „różnorodność” wśród dzieci i uczniów, to szeroki wachlarz nie tyle różnic, co podobieństw. Wszyscy uczniowie mają prawo do edukacji na wysokimi poziomie, dlatego tak dużo mówimy o równym dostępie do edukacji, znoszeniu barier i przygotowaniu społeczeństwa do tworzenia włączającego środowiska.
Jednym z elementów Kampanii był Piknik Integracyjny „Różnorodni ale razem”. Mamy nadzieję że przekonaliśmy społeczność lokalną, że nic tak nie łączy jak bycie ze sobą, wspólne przeżywanie i wspólna zabawa.
W dalszym ciągu wspieraliśmy merytorycznie kadrę pedagogiczną placówek objętych wsparciem przeprowadzając szkolenia Rad Pedagogicznych. Podjęliśmy działania o charakterze uczestniczącym –  pracownicy SCWEW towarzyszyli nauczycielom podczas spotkań z rodzicami dzieci/ uczniów. Wspieraliśmy nauczycieli i omawialiśmy najważniejsze zagadnienia.
Zgodnie z harmonogramem odbyły się konsultacje indywidualne Lidera SCWEW dla dyrektorów – koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Podczas trwania 4 etapu, nie zabrakło również specjalistycznego wsparcia dla rodziców i uczniów.

23 czerwca 2022 roku odbyło się podsumowanie działań. Spotkanie kadry SCWEW oraz koordynatorów z przedszkola i szkół objętych wsparciem poprowadziła Lider SCWEW – pani Jolanta Miękina.  Spotkanie było też okazją do przedstawienia najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji  w 5 etapie projektu.

Przed nami dalsze działania, ale nie ustajemy i idziemy dalej!

Skip to content