30 – 31 stycznia b.r. przedstawiciele kadry SCWEW oraz koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”.

Podczas konferencji przybliżono wyniki międzynarodowych i krajowych badań na temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Zwrócono uwagę, że alarmujące statystyki w dużej mierze związane są z wydarzeniami globalnymi takimi jak wojna czy pandemia. Podkreślano, że nauczyciel nie musi być terapeutą czy specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego ale powinien mieć podstawową wiedzę na temat zaburzeń psychospołecznych. Powinien być uważny na potrzeby swoich podopiecznych, bo kryzys emocjonalny może dotyczyć każdego dziecka/ ucznia. Nauczyciel powinien znać możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie przedszkola/szkoły i planować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci/uczniów.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na to, że dobrostan psychiczny wpływa na zachowanie każdej osoby, dlatego ważne jest także zdrowie psychiczne rodziców i nauczycieli.

Konferencja otworzyła również przestrzeń do tego, by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem działań ukierunkowanych na wsparcie szkół w zakresie zdrowia psychicznego uczniów, podejmowanych w ramach SCWEW.

Bardzo ciekawą propozycją były zorganizowane w ramach konferencji warsztaty. Udział w nich zwiększył kompetencje uczestników poprzez przybliżenie dobrych praktyk oraz wspólne pochylenie się nad wątpliwościami i problemami związanymi z tematem.

Przedstawione podczas konferencji informacje utwierdzają w przekonaniu, że upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz działań wspierających, to zagadnienia ważne nie tylko dla specjalistów realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu/ szkole ale dla każdego nauczyciela.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym podczas konferencji Raportem Rzecznika Praw Dziecka: „Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce”, Warszawa 2022 https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/Za%C5%82%C4%85cznik-do-informacji-o-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-RPD-za-rok-2021-Raport-z-og%C3%B3lnopolskiego-badania-jako%C5%9Bci-%C5%BCycia-dzieci-w-Polsce-PDF-42MB.pdf

Zachęcamy również do korzystania z zasobów ORE. Na stronie ośrodka, w zakładce „Inne szczególne potrzeby edukacyjne uczniów i pomoc psychologiczno-pedagogiczna”, znaleźć można m.in. publikacje: „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole”, „Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole”, „Dziecko z depresją w przedszkolu, szkole”, „Dziecko z zaburzeniami lekowymi w szkole i przedszkolu” i in.: https://www.ore.edu.pl/2017/11/specjalne-potrzeby-edukacyjne-materialy-do-pobrania/

Skip to content