Rekrutacja – Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) przyjmowane są dzieci posiadające opinię 
o potrzebie wczesnego wspomagania, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

Podstawą przyjęcia do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) jest złożenie 
w sekretariacie placówki następujących dokumentów:

 • a) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania,
 • b) podania rodzica do dyrekcji szkoły o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem,
 • c) skierowania organu prowadzącego – Urząd Miasta

Rodzice dziecka każdego roku składają wniosek o kontynuację terapii w sekretariacie szkoły w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

Rekrutacja – Grupy Przedszkolne

Do Przedszkola Specjalnego nr 24 przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

Podstawą przyjęcia do przedszkola jest złożenie w sekretariacie placówki następujących dokumentów:

 • a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 • b) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do przedszkola.

Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Dla dzieci, dla których zabrakło miejsc w przedszkolu, tworzona jest lista rezerwowa. 

Rodzice dziecka każdego roku składają wniosek o kontynuację przedszkola 
w sekretariacie szkoły w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

Rekrutacja do klas i oddziałów pierwszych wszystkich typów szkół

(I klasa i oddział szkoły podstawowej,  I klasa i oddział szkoły przysposabiającej do pracy)

 

Do klasy pierwszej lub oddziału pierwszego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

 

Do przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 3 mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej we wszystkich typach szkół wchodzących 
w skład zespołu jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej odpowiedniego typu szkoły: Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 bądź Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 3 – w terminie do dnia 30 marca,
 • b) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum – w terminie do dnia 
30 czerwca.
 • c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły – w terminie do dnia 31 sierpnia,
 • d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu Częstochowy.

Do klas i oddziałów pierwszych już istniejących uczniowie przyjmowani są również 
w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

Pozostałe klasy i oddziały we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu

(II-VIII klasa i oddział szkoły podstawowej oraz II-III klasa 
i oddział szkoły przysposabiającej do pracy)

 

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas i oddziałów we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 23 bądź Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 3 jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
 • b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu,
 • c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,
 • d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu Częstochowy.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Skip to content