Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W 2002r. utworzyliśmy pierwszy w Częstochowie, a czwarty w Polsce oddział wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Wiele placówek w mieście i Polsce korzysta z naszych wzorców i doświadczeń organizując wsparcie dla małych dzieci.

Obecnie w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą: pedagodzy, psycholog, logopeda, terapeuta SI, neurologopeda, tyflopedagod. Jest to wykwalifikowana i doświadczona kadra w diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju małych dzieci. Terapia prowadzona jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Oferujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci:

  • z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( autyzm, zespół Aspergera)
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z wadami genetycznymi (Zespól Downa, Zespół Angelmana, Zespół Williamsa)
  • z zaburzeniami komunikacji
  • z afazją
  • z niepełnosprawnością sprzężoną

Dysponujemy specjalistycznymi gabinetami, salami terapeutycznymi odpowiednio dostosowanymi do potrzeb małych dzieci. Są one wyposażone w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Naszymi podopiecznymi są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

W naszej placówce wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatne

Dla każdego podopiecznego opracowywany jest Indywidualny Program Wsparcia Dziecka I Jego Rodziny, którego podstawę stanowi kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna. Program jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Udzielamy również wsparcia rodzicom naszych podopiecznych w zakresie instruktażu do postępowania dzieckiem oraz udzielania informacji o autyzmie
i różnorodnych formach pomocy w różnych instytucjach. Rodzina uzyskuje także wsparcie emocjonalne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i radzeniu sobie z niepełnosprawnością dziecka.

Zajęcia prowadzone są z dzieckiem indywidualnie (2 godziny w tygodniu).

Każde dziecko i jego rodzina objęte jest pomocą psychologiczną
Wiodącą metodą terapeutyczną jest analiza behawioralna stosowana. Metodami wspomagającymi są: logoterapia, terapia psychologiczna, integracja sensoryczna, Programy Aktywności i Komunikacji Knillów terapia przez sztukę i zabawę, elementy muzykoterapii, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kinezjologii edukacyjnej Denissona i inne.

Prowadzimy Społeczny Punkt Konsultacyjny dla rodzin i osób pracujących z dziećmi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Skierowany jest on także do rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci, podejrzewających u nich cechy autyzmu lub pokrewnych zaburzeń oraz do rodziców dzieci w trakcie procesu diagnostycznego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału WWRD jest:
  • podanie rodzica do dyrekcji szkoły (wzór w załącznikach),
  • posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez poradnie psychologiczno -pedagogiczne.

RODZICU
Jesteś najlepszym ekspertem od zachowań własnego dziecka. Jeśli coś Cię niepokoi, jeśli Twoje dziecko znacznie odbiega rozwojowo od swoich rówieśników, jeśli ma problemy z kontaktem z ludźmi, problemy z mową, jeśli nagle zaczęło się cofać – zgłoś się do nas.

ZAPRASZAMY
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z placówką.

Zobacz również:

Przedszkole

Przedszkole Specjalne Nr 24

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23

SPDP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3
Skip to content