Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. I.Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 324 24 24, tel. kom. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl
Dyrektor: dr Rafał Dziwis

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Południe”:
ul.Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. kom. 533 300 966, 533 300 136
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl
Z-ca Dyrektora: mgr Magdalena Bach

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Północ”:
ul. I. Kosmowskiej 5
42-224 Częstochowa, tel. 34 324 24 24, tel. kom. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl
Z-ca Dyrektora: mgr Małgorzata Krakowska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul.
Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. kom.: 533 377 180
E-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl/ciz

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest placówką oświatową, zajmującą się specjalistyczną pomocą  psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwem szkolnym i zawodowym.

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej a także rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim potrzebującym pomocy dotyczącej wychowania i kształcenia.
Pracownicy poradni diagnozują dzieci i młodzież  w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
Prowadzą terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb , oraz ich rodzin.
Pomagają nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów .
Prowadzą edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży.
Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
Wspomagają wychowawczą i edukacyjną  funkcję  rodziny i szkoły- w tym udzielają nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.

 

 

 

 

Skip to content