Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ZPP-P – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 
ul. Marysia 93B, 42-200 Częstochowa
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Poradniaonline
Strona internetowa : http://zppp.ids.czest.pl/

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 jest placówką oświatową, zajmującą się specjalistyczną pomocą  psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradztwem szkolnym i zawodowym.

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej a także rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim potrzebującym pomocy dotyczącej wychowania i kształcenia.
Pracownicy poradni diagnozują dzieci i młodzież  w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
Prowadzą terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb , oraz ich rodzin.
Pomagają nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów .
Prowadzą edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży.
Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
Wspomagają wychowawczą i edukacyjną  funkcję  rodziny i szkoły- w tym udzielają nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.

Poradnia świadczy usługi nieodpłatnie.

1)http://zppp.ids.czest.pl/zespol-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-1/

2)tel. 34 361 94 34, tel. kom. 533 300 966

3)Czynna jest: w poniedziałek-czwartek od 7:30 do 18:00, piątek od 7:30 do 15.30. W celu zgłoszenia sprawy preferowany kontakt telefoniczny

4)Dyżur telefoniczny- konsultacje  z panią pedagog- mgr Elżbietą Stawiarz (koordynator do współpracy z ZSS nr 23) odbywają się w każdy wtorek w godz.14.00-16.00, tel. 34 361 94 34.

Materiały udostępnione przez poradnię:
1)TWOJE DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI
http://zppp.ids.czest.pl/Rodzice/twojedziecko.pdf

2)Integracja sensoryczna na co dzień-przykładowe zabawy dla dzieci i rodziców do wykonania w domu
http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty/integracja.pdf

3)więcej materiałów: http://zppp.ids.czest.pl/materialy-dla-nauczycieli-i-rodzicow/

 

 

 

Skip to content