Historia szkoły – kadencje dyrektorów

 • 1931

  Jan Zegadło

  1 września oddziały specjalne zostają przeniesione do budynku przy ulicy Narutowicza 16. Jan Zegadło obejmuje funkcję kierownika szkoły.

 • 1932Budynek szkolny zostaje całkowicie oddany do dyspozycji oddziałom specjalnym.
 • 1936Jan Zegadło przeprowadza badania psychologiczne, w wyniku których na terenie Częstochowy znajduje się 566 dzieci upośledzonych umysłowo.
 • 19371 września oddziały specjalne zostają przekształcone na Szkołę Specjalną Nr 23, a Jan Zegadło zostaje oficjalnym kierownikiem szkoły specjalnej.
 • 1939

  Edward Szwarc

  Wybuch wojny paraliżuje pracę szkoły. Kierownik Zegadło dostaje się do niewoli niemieckiej, w której przebywa do końca okupacji. Kierownictwo szkoły obejmuje Edward Szwarc.

 • 1940Władzę w Inspektoracie Szkolnym przejmują Niemcy. Zostaje zlikwidowana szkoła specjalna. W jej budynku organizuje się szkołę powszechną, natomiast opiekę nad dziećmi upośledzonymi umysłowo próbuje się sprawować poprzez włączanie ich do grupy dzieci w normie intelektualnej.
 • 1942

  Ewa Bukowiecka

  Edward Szwarc zostaje przeniesiony na stanowisko nauczyciela do innej szkoły powszechnej. W niedługim czasie zostaje aresztowany i wraz z całą rodziną wywieziony do Oświęcimia gdzie ginie. Stanowisko kierownika szkoły obejmuje Ewa Bukowiecka, nauczycielka wysiedlona z Poznania.

 • 1943Budynek szkoły zajmuje wojsko niemieckie. Pozamykano szafy szkolne, bibliotekę i akta szkolne. Pod koniec wojny ze szkoły urządzono stajnię dla koni i teatr ukraiński.
 • 1944Wznowienie działalności szkolnictwa w mieście. Funkcję kierownika szkoły specjalnej pełni nadal Ewa Bukowiecka.
 • 1945

  Jadwiga Krasicka–Różańska

  Pod koniec roku szkolnego w 1945 Bukowiecka zdaje kancelarię szkoły i przenosi się do Poznania. 15 października rozpoczyna się zasadnicze reorganizowanie szkoły specjalnej. Stanisław Cieśla, będący Inspektorem Szkolnym, poleca pani Jadwidze Krasickiej, mającej ukończony Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, przeprowadzenie selekcji w szkołach powszechnych i wyłonienie uczniów upośledzonych umysłowo. Różańska przystępuje do organizowania pracy szkoły, poprzez zdobywanie ławek, krzeseł i innych sprzętów niezbędnych uczniom i nauczycielom.

 • 1946W związku z ciągłym wzrostem liczby uczniów i klas, a co za tym idzie niemożnością przyjmowania wszystkich uczniów, rozpoczęto starania o pozyskanie nowego budynku. Początkowo przyznano szkole budynek przy ul. Waszyngtona 62. Mimo to budynek nie był wystarczający na potrzeby szkoły. Pragnąc polepszyć warunki nauczania kierownictwo szkoły odpowiedziało na apel społeczeństwa amerykańskiego, ofiarującego pomoc szkołom i młodzieży w Polsce. Wystosowano list do Commissions For Children Relief Incoroporated w Nowym Yorku. Oczekiwanej pomocy jednak nie uzyskano.
 • 1948Aby uwrażliwić społeczeństwo miasta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące szkoły w prasie lokalnej.
 • 1949W sierpniu szkoła pozyskuje budynek przy ul. Staszica 10. Był to wielki sukces zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. 18 października w obecności Prezydenta Miasta Mariana Kucharzewskiego, przedstawicieli zarządu miasta i przedstawicieli fabryki „Warta” uczniów i rodziców miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły.
 • 1950Rozpoczęto kształcenie w zakresie krawiectwa, szewstwa i gospodarstwa domowego. Do prowadzenia tych zajęć zatrudniono nauczycieli szkół zawodowych.W związku z bardzo dużym napływem dzieci upośledzonych umysłowo pojawiła się konieczność utworzenia na terenie miasta drugiej szkoły specjalnej. I tak w dzielnicy Ostatni Grosz powstała druga szkoła specjalna w mieście, do której przeniesiono część uczniów ze szkoły przy ul. Staszica.Rok szkolny 1950/51 to także czas, kiedy nawiązuje się współpracę z innymi szkołami specjalnymi. Następuje prężna wymiana doświadczeń, nauczyciele mogą uczestniczyć w konferencjach i kursach, co wpływa na podniesienie poziomu pracy szkoły
 • 1951W szkole powstaje pierwsza Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku. Harcerze uczestniczą w naradach pracowników szkoły. Drużyna bierze udział we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na terenie Częstochowy, organizuje wiele spotkań integracyjnych z innymi drużynami Nieprzetartego Szlaku.
 • 1953Swoją działalność rozpoczęła Spółdzielnia Uczniowska „Promyk”, a także sklepik uczniowski. Przy Spółdzielni powstawały liczne sekcje, a do najbardziej aktywnych należała Sekcja Młodych Fotografów. Ważnym osiągnięciem Spółdzielni było założenie hodowli pieczarek, która stanowiła pomoc na lekcjach botaniki. Spółdzielnia prowadziła także akcję sprzedaży szklanki mleka wśród dzieci.
 • 195426 lutego w Szkole Specjalnej Nr 23 odbywa się konferencja podokręgowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego. W konferencji biorą udział nauczyciele z Częstochowy, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina. Podczas konferencji zaprezentowano osiągnięcia szkoły, wygłoszono referaty, zorganizowano lekcje pokazowe i wystawy prac uczniów.
 • 1955Wprowadzenie wspólnych dla całej szkoły apeli porannych, których celem było podniesienie dyscypliny pracy w szkole. Dzięki staraniom zostaje zorganizowana także świetlica szkolna, finansowana przez Wydział Oświaty w Częstochowie.
 • 1957Utworzenie przy Szkole Specjalnej Nr 23 pierwszej klasy zawodowej, której dyrektorem zostaje Stanisław Lis. W klasie tej uczniowie przygotowują się do dwóch zawodów: krawiectwo i tapicerstwo. Zabiegano również o utworzenie w Częstochowie zasadniczej szkoły zawodowej.
 • 1959Szkoła Zawodowa Specjalna otrzymuje własny budynek przy ulicy Krótkiej 22.
 • 196011 marca w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 23 ma miejsce Konferencja Kierowników Szkół Specjalnych z woj. katowickiego. Uczestnicy konferencji podkreślają znaczenie szkolnictwa na terenie województwa, prowadzone są rozmowy na temat opieki, oceny pracy dziecka.
 • 1963

  Jadwiga Plewniak

  Kierownictwo w szkole obejmuje Jadwiga Plewniak. 12 grudnia w szkole odbywa się kolejna konferencja. Jest to konferencja rejonowa zorganizowana przez Okręgowy Ośrodek Metodyczny Sekcji Szkolnictwa Specjalnego w Katowicach. Podkreślano jednocześnie konieczność utworzenia w Częstochowie szkoły dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo.

  Powstaje przy szkole organizacja Polski Czerwony Krzyż, którego opiekunką zostaje pani Helena Morawiec, a pod koniec roku szkolnego pani Irena Zatorska. Głównymi zadaniami działalności koła było szerzenie zdrowia i higieny, zapobieganie chorobom, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, organizowanie posterunków sanitarnych, organizowanie opieki nad chorymi.

 • 19677 lutego powstaje pierwsza w województwie katowickim „Szkoła Życia” dla dzieci głębiej upośledzonych. Szkoła ta stanowiła filię Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23.Po 14 latach przerwy 20 września swoją działalność wznawia Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku. Założycielką i opiekunką zostaje pani Alicja Żyła.
 • 1973

  Janina Łapińska

  1 września obowiązki nowego dyrektora szkoły przejmuje pani Janina Łapińska.

 • 1975

  Anna Płaza

  W sierpniu nowym dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 45 pani Anna Płaza. Rok szkolny 1975/76 to czas wprowadzenia w życie praw i obowiązków uczniowskich – Kodeksu Ucznia.

  Pracę szkoły nad kompensowaniem i korygowaniem braków w rozwoju psychofizycznym dzieci uwieńczył zorganizowany przez panią wizytator Lechowską wzorcowy gabinet logoterapeutyczny. W dalszym ciągu prężnie działa Spółdzielnia Uczniowska i Drużyna Harcerska.

 • 1979Ryszard Gołębiewski, opiekun drużyny, dużym nakładem pracy własnej i dzieci organizuje w jednym z pomieszczeń Izbę Harcerską.
 • 1981Pani Małgorzata Hadryś zostaje nowym opiekunem Drużyny.
 • 1983Odbywa się pierwszy raz w szkole kiermasz książki dla dzieci.
 • 1987W wyniku prac remontowych szkoła z ul. Staszica zostaje przeniesiona do dwóch innych budynków: szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 przy ul. Sikorskiego i Szkoły Podstawowej Nr 19 przy ul. Orlej. Po dwóch latach remont zakończono, a uczniowie i nauczyciele mogą znowu powrócić do budynku przy ul. Staszica.
 • 1989

  Ewa Krygier

  Stanowisko nowego dyrektora szkoły obejmuje Pani Ewa Krygier. Od tego czasu placówka staje się inicjatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, wojewódzkim a także wykraczającym poza granice państwa.

 • 1993Zostaje zorganizowany pierwszy Turniej Tenisa Stołowego.
 • 1994Pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Ks. Biskupa Antoniego Długosza szkoła organizuje po raz pierwszy Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”. Ma on na celu propagowanie działalności artystycznej wśród dzieci niepełnosprawnych oraz szeroko pojętą integrację.
 • 1995Wprowadzono innowację pedagogiczną z matematyki „Wdrożenie minimum programowego nauczania matematyki w szkole podstawowej specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach V-VIII” wg programu autorskiego prof. J. Wyczesany (autorki: K. Skalik, J. Miękina)
 • 1998We wrześniu szkoła rozpoczyna edukację dzieci z autyzmem. Nauczyciele nawiązują współpracę z Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu.Dzięki przychylności władz miasta w placówce powstaje jedyny w regionie oddział dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Liczy on pięcioro dzieci. Oferta skierowana do dzieci z autyzmem cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony rodziców. Podjęto inicjatywę popularyzacji wiedzy dotyczącej autyzmu.Nauczyciele zaczynają prowadzić społecznie Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Jest to pierwsze spotkanie rodzica z fachową pomocą i doradztwem, nadzieją na kształcenie dziecka dostosowane do jego możliwości i potrzeb.
 • 1999Nauczyciele szkoły przy współpracy z Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemem Autyzmu organizują pierwszą konferencję – Forum „Jestem dzieckiem z autyzmem, dajcie mi szansę”. Patronat naukowy sprawuje prof. Tadeusz Gałkowski, a patronat honorowy Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy.
 • 2000

  Małgorzata Hadryś

  Stanowisko dyrektora obejmuje dotychczasowa nauczycielka szkoły – pani Małgorzata Hadryś. W grudniu dyrekcja i nauczyciele szkoły przy współudziale Wyższej Szkoły Pedagogicznej organizują w Kulach Międzynarodową Konferencję pod hasłem „Autyzm w XXI wieku”.

  W tym samym roku zostaje opracowana i wdrożona innowacja pedagogiczna „Edukacja dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami na poziomie wstępnym, szkoły podstawowej i gimnazjum” (autorzy: J. Miękina, B. Iwańczak, B. Susek)

 • 2002W październiku dzięki przychylności władz miasta oraz finansowemu wsparciu Fundacji Barbary Piaseckiej–Johnson utworzono pierwszy w regionie, a czwarty w Polsce Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem. Oddział ten liczył początkowo czworo dzieci.
 • 2003 Dostrzegając osiągnięcia szkoły w pracy z dziećmi z autyzmem władze miasta wytypowały szkołę do programu Unii Europejskiej SOCRATES/ARION pt. „Specjalistyczna Pomoc Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Oświacie Samorządowej”. Wizyta studyjna odbyła się w Oddziale Wczesnej Interwencji Behawioralnej.
 • Opracowanie i wdrożenie kolejnej innowacji pedagogicznej „Edukacja dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami” (autorki: B. Iwańczak, G. Lewandowska, I. Matczak, A. Pala, T. Markowicz, M. Śliwińska, I. Wojtal, K. Zych)30 maja to zapoczątkowanie nowej tradycji „Święto Szkoły”. Odbywa się ono w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła z Klasą objętej patronatem ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Święto Szkoły ma na celu zaprezentować dorobek szkoły , pokazać możliwości i osiągnięcia uczniów, nauczycieli, zintegrować społeczność szkolną z przyjaciółmi placówki, sponsorami, absolwentami, rodzicami, władzami miasta.Reaktywuje swoją działalność szkolna Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Tropiciele Przygód”. Harcerze uczestniczą w licznych imprezach na terenie miasta: Zlot Drużyn NS, Bajkowy Festiwal Piosenki, Olimpiada Uśmiech Dziecka. Opiekę nad drużyną sprasowują pani Dorota Łapaj oraz pani Teresa Gajzner.
 • 2004We wrześniu szkoła jako pierwsza spośród placówek specjalnych otrzymuje
  certyfikat „Szkoła z klasą”.
  Szkoła przystępuje do europejskiego programu Socrates Comenius zatytułowanym „Nasze okno na świat”. Celem programu jest rozwijanie świadomości dzieci na temat ich własnego środowiska w innych krajach europy, śledzenie kultury i tradycji krajów UE. W ramach projektu uczniowie zwiedzają kraje partnerskie, a nauczyciele poznają organizację i metody pracy z dziećmi w innych państwach.
 • 2005Od 1 września zaczyna funkcjonować przy szkole gimnazjum dla młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Od tego momentu szkoła przekształca się w Zespół Szkół Specjalnych Nr 23, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 oraz Gimnazjum Specjalne Nr 25.
 • 2007 Podczas Święta Szkoły zostaje przyznany po raz pierwszy Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły”. Statuetkę otrzymują osoby i instytucje, które od wielu lat wspierają szkołę materialnie, merytorycznie i duchowo.Z inicjatywy nauczycieli rodzi się nowe przedsięwzięcie jakim jest założenie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”.26 września Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 obchodzi swój jubileusz, 70-lecie istnienia szkoły podstawowej. Podczas uroczystości Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 otrzymuje proporzec oraz zostaje nadane imię patrona – Janusza Korczaka.
 • 2008Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 zostaje utworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3.Zostaje opracowana i wdrożona innowacja pedagogiczna „Organizacja pracy w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym” (autorki : U. Różalska, D. Synowiecka)Z inicjatywy nauczycieli i wolontariuszy szkoła przystępuje po raz pierwszy do zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej akcji przez Urząd Miasta Częstochowy „Lato w mieście 2008”.
 • 2009 Zostaje opracowana i wdrożona druga innowacja pedagogiczna do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 3 „Organizacja kształcenia uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonym” (autorzy : I. Matczak, T. Putowski , R. Kowalczyk)
 • 2010

  Jolanta Miękina

  1 września obowiązki nowego dyrektora szkoły przejmuje Pani Jolanta Miękina.

 • 2011Po kilkuletnich staraniach nowy rok szkolny 2011/2012 uczniowie i nauczyciele rozpoczynają w nowym budynku mieszczącym się przy ul. Legionów 58. 28 września następuje oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły.Po raz pierwszy w szkole podczas Dnia Edukacji Narodowej odbywa się nie tylko pasowanie na ucznia, ale i otrzęsiny i ślubowanie uczniów klas pierwszych: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniowie oprócz świetnej zabawy musieli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą w wielu dziedzinach.
 • 2012 Dzięki Fundacji Chrześcijańskiej Adullam oraz wsparciu Firmy Dospel zakupiona zostaje dla naszych uczniów tablica interaktywna.
  W dniu 25 kwietnia uroczystego przekazania  tablicy dokonała Pani Prezes Fundacji Elżbieta Ferenc i Prezes Firmy Dospel Pan Sebastian Myśliwiec. Rok 2012 to Rok Janusza Korczaka. Obchody w naszej szkole rozpoczęto od zorganizowania w każdej klasie Kącika Patrona Szkoły. Na obchody Roku Korczakowskiego składa się wybór nowego motta szkoły, odsłonięcie portretu Janusza Korczaka, nawiązanie kontaktów z zespołami szkół, które noszą imię Janusza Korczaka, przygotowanie wystawy poświęconej patronowi szkoły – międzyszkolny konkurs plastyczny związany z twórczością Janusza Korczaka, założenie Księgi Patrona Szkoły.
 • Od 1 września zaczyna funkcjonować przy szkole Przedszkole Specjalne nr 24 dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 23 września 2013 roku. Przedszkole początkowo liczyło trzy oddziały.
  dsc_6488 wp_20130923_018 wp_20130923_020 wp_20130923_022 wp_20130923_023 wp_20130923_030 wp_20130923_037 wp_20130923_050 wp_20130923_0523dsc_6429dsc_6491dsc_6454
Skip to content