Ceremoniał szkolny

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty „kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne 
i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

W związku z tym, celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie 
we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów, które tworzą ceremoniał szkolny.

Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się podczas uroczystości. Stanowi on integralną część tradycji 
i uroczystości szkolnych.

Tekst ceremoniału jest dostępny na dole strony jako załącznik

Zobacz też:

Historia

Nasza szkoła działa od 1937 roku.

Nasz Patron

Janusz Korczak

Grono pedagogiczne

Wykwalifikowana kadra

Ceremoniał Szkoły

Skip to content