Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole odbywa się na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadania realizowane są w ciągu całego roku szkolnego w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Obejmuje on ogół działań podejmowanych przez placówkę, mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania optymalnych i korzystnych decyzji edukacyjno-zawodowych, w tym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania swoich mocnych i słabych stron (samooceny), poznawania własnych zasobów i predyspozycji zawodowych. WSDZ ma także na celu wspieranie uczniów w poznawaniu świata zawodów, rynku pracy i zasad nim rządzących, zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej oraz wpajanie koncepcji uczenia się przez całe życie.

W naszej placówce WSDZ obejmuje: preorientację zawodową z dziećmi  w Przedszkolu Specjalnym nr 24, orientację zawodową w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe w Szkole Przysposabiającej do Pracy  nr 3.

Wszystkie cele, treści i główne założenia dostosowane są do indywidualnego poziomu funkcjonowania, potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów i skupiają się na poszerzaniu ich wiedzy, budowaniu poczucia własnej wartości, rozpoznawaniu talentów i predyspozycji. Ponad to w ramach WSDZ wszyscy wychowawcy opracowują roczne harmonogramy realizacji doradztwa zawodowego w swoich grupach przedszkolnych i oddziałach klasowych.

Ze względu na szczególną specyfikę pracy, szczególnie różnorodność metod i form przekazu informacji uczniom, a także rodzaj zajęć, realizowanie doradztwa zawodowego ujęte jest w kilku dużych obszarach, tzw. przedsięwzięciach:

  1. Specjalizacje wiodące w Szkole Przysposabiającej do Pracy – pracownie,
  2. Doradztwo zawodowe na terenie szkoły,
  3. Doradztwo zawodowe poza szkołą,
  4. Preorientacja zawodowa w przedszkolu,
  5. Współpraca i doskonalenie.

W ramach realizacji WSDZ wykorzystuje się następujące formy takie jak wycieczki do szkół zawodowych, spotkania z przedstawicielami zawodów na terenie szkoły i poza nią, udział w konkursach zawodoznawczych i przedsięwzięciach lokalnych np. targi edukacyjne, targi pracy, wycieczki do firm i zakładów pracy. Ponad to uczniowie na zajęciach edukacyjnych opracowują karty pracy związanych z tematyką zawodową, oglądają filmy edukacyjne. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywają praktyki wspomagane w supermarkecie Auchan Północ.

  • 5 czerwca 2018 roku w auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja podsumowująca „Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego”. Nasza Szkoła zdobyła I miejsce w kategorii „Zespół Szkół”. Podczas konferencji miała miejsce wystawa wytworów wykonanych przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
  • Zachęcamy do zapoznania sie z artykuemł konkursowym – „Korczakowo – zawodowo” (plik do pobrania), oraz prezentacją multimedialną https://sway.office.com/71YNEV4o4yJglCdt?ref=Link
Skip to content