Ogłoszenie Dyrektora Szkoły z dnia 20 października 2020

Na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz zgody Organu Prowadzącego przechodzimy z systemu nauczania stacjonarnego na zdalny do dnia 26 października. 

 

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły z dnia 6 listopada 2020

Na podstawie: art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo oświatowe (Dz,U, z 2020r. poz.910 i 1378 ); Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID — 19 (Dz.U. z 2020r. poz.1960).

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zarządzam od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 23 oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3.

Nauczyciele realizują zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.