Świetlica Szkolna

Świetlica jest szczególnym miejscem w szkole, gdzie organizowane są zajęcia w celu racjonalnego gospodarowania czasem wolnym uczniów pomiędzy zakończeniem nauki w szkole a powrotem dziecka do domu oraz pomiędzy przybyciem dziecka do szkoły a podjęciem przez nie nauki w tym dniu. W swoim założeniu wspomaga i uzupełnia działania szkoły w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej, a także jednocześnie wspomaga rodzinę w pełnieniu przez nią swoich funkcji.

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy, organizuje zajęcia dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.

Świetlica w naszej szkole otwarta jest w godzinach 7.00-17.30

Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie „KARTY ZGŁOSZENIA” wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych oraz złożonej u wychowawcy świetlicy.

Świetlica szkolna realizuje następujące cele ogólne:

 • zapewnienie opieki nad uczniem przebywającym w szkole przed lub po zajęciach lekcyjnych;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju;
 • pomoc w nauce;
 • zagospodarowanie czasu wolnego.

W świetlicy szkolnej prowadzi się następujący rodzaj zajęć:

 • zajęcia plastyczno-techniczne rozwijające umiejętności manualne, budzące zainteresowania, wrażliwość na sztukę, rozwijające procesy poznawcze: wyobraźnię, spostrzeganie (zabawy konstrukcyjne, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, modelowanie, prace ręczne z papieru, materiałów przyrodniczych tj. szyszek, liści, kasztanów, słomy, piór, owoców i warzyw)
 • zajęcia czytelnicze ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, czasopism, pomoc w nauce czytania)
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne)
 • gry i zabawy świetlicowe (towarzyskie, stolikowe, typu harcerskiego, zabawy integracyjne, interakcyjne) kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi na pytania
 • zajęcia dydaktyczne, kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych, audycje telewizyjne i filmy)
 • zajęcia artystyczne i umuzykalniające wyzwalające ekspresję twórczą, kształtujące ekspresję ruchową. Mają one na celu zbliżenie dzieci do sztuki, do aktywnego udziału w kulturze, kształtowanie postaw moralnych, ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenek (zajęcia muzyczne: słuchanie i śpiewanie piosenek, programy artystyczne, tańce, granie na instrumentach, inscenizacje, programy artystyczne)
 • spacery i wycieczki
 • gry i zabawy ruchowe zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na dworze)
 • zajęcia relaksujące, wyciszające (relaksacja przy muzyce, wypoczynek na materacach, zabawy wyciszające i relaksujące, oglądanie bajek i filmów)
Skip to content