Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt grantowy pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie
SCWEW.

Z dniem 27.08.2021 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy zostało powołane Specjalistyczne Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka. SCWEW będzie działało w okresie realizacji projektu grantowego tj. do 30.06.2023 r.

Kwota całkowita projektu wynosi 1 380 688,68 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 163 644,42 zł.

Wspierając przedszkola/szkoły ogólnodostępne, SCWEW korzysta z zasobów kadrowych i merytorycznych szkoły oraz z zasobów zewnętrznych.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Częstochowie swoim wsparciem obejmuje nauczycieli, specjalistów, uczniów, rodziców/ opiekunów z:

  1. Miejskiego Przedszkola Nr 13 im. Krecika w Częstochowie
  2. Szkoły Podstawowej Nr 40 w ZSP Nr 1
  3. Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
  4. VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
  5. Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie (Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II),
  6. Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie (Technikum nr 2 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 1).

 

Skip to content