Fundusze Europejskie

 

SCWEW Częstochowa

W Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie realizowany jest Projekt Grantowy „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem działającego w szkole SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju. Podejmowane działania służą podnoszeniu jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej perspektywie − budowaniu zasad społeczeństwa włączającego.

Wspierając przedszkola/szkoły ogólnodostępne, SCWEW korzysta z zasobów kadrowych i merytorycznych szkoły oraz z zasobów zewnętrznych.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Częstochowie swoim wsparciem obejmuje:

  1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika w Częstochowie
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie (Szkołę Podstawową Nr 40)
  3. Szkołę Podstawową Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
  4. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie
  5. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie (Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II),
  6. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie (Technikum nr 2 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 1).
Skip to content