W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Częstochowie rozpoczął 3-miesięczny okres trwałości projekt (01.07-30.09.2023), w którym realizowane będą zadania wynikające z diagnozy potrzeb placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem.
Zaplanowane działania będą obejmować:
1. konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów,
2. konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów,
3. konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców,
4. rady szkoleniowe,
5. instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego,
6. lekcje modelowe,
7. diagnoza potrzeb w wybranych szkołach/przedszkolach,
8. wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych,
9. ewaluację
Zapraszamy do kontaktu dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców.
W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce SCWEW – Kontakt
Skip to content