ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR.23 w CZĘSTOCHOWIE
im. JANUSZA KORCZAKA
LEGIONÓW 54

WIODĄCY OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, a Miastem Częstochowa, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U z 2017 roku, pozycja 1712).

W ramach działań ośrodka oferujemy dzieciom ( od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną.

Do szczegółowych zdań ośrodka należy:
– udzielanie rodzinom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
– wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
– organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
– zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
– prowadzenie akcji informacyjnych,
– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Rodziców zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszej placówki przy ul. Legionów 54 lub pod nr telefonu 502232189, 798311210.

Zadnie jest bezpłatne, finansowane z budżetu państwa.

 

Skip to content