W styczniu i lutym lider i kadra SCWEW uczestniczyli w szeregu szkoleń uzupełniających oferowanych przez ORE w ramach Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej.

Dwudniowe szkolenia – warsztay odbywały się Ośrodku ORE w Sulejówku k. Warszawy.

Obejmowały aż 7 zagadnień tematycznych:

1. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej (poznanie zachowań dziecka i sposobów reagowania na nie) jako podstawy projektowania działań edukacyjnych.
Cel ogólny szkolenia: wyposażenie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych
w wiedzę, umiejętności i narzędzia do stosowania oceny funkcjonalnej
Cele szczegółowe szkolenia:
● zapoznanie uczestników z klasyfikacją ICF
● wypracowanie narzędzi do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej
● wypracowanie wzorów dokumentów zgodnie z klasyfikacją ICF
● zaplanowanie wsparcia dla dziecka, ucznia w oparciu o wyniki przeprowadzonej
oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem analizy i możliwości modyfikowania zachowań
dziecka

2. Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia.
Cel ogólny szkolenia: wyposażenie nauczycieli w umiejętność tworzenia tekstów i
materiałów edukacyjnych łatwych do czytania i zrozumienia
Cele szczegółowe szkolenia:
● zapoznanie uczestników ze standardami plain language
● zapoznanie uczestników ze standardami easy to read
● uczestnik wypracuje metodę zredagowania tekstu zgodnie ze standardami tekstu łatwego do czytania i rozumienia

3. Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?
Cel ogólny szkolenia: doskonalenie wiedzy i umiejętności lidera i kadry SCWEW z obszaru
wypalenia zawodowego, radzenia sobie i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Cele szczegółowe szkolenia:
● zapoznanie uczestników szkolenia z sygnałami i symptomami ostrzegawczymi wypalenia zawodowego oraz definicją syndromu wypalenia zawodowego
● wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności rozpoznawania oznak oraz przeciwdziałania/zapobiegania przyczynom wypalenia zawodowego, w tym strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz sposoby eliminowania źródeł stresu
● poznanie zasad korzystania z superwizji edukacyjnej w kontekście przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzeniu sobie z jego skutkami

4. Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny.
Cel ogólny szkolenia: wyposażenie lidera i kadry SCWEW w wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne udzielanie oraz korzystanie z obserwacji wspierającej/superwizji edukacyjnej w kontekście dokonywania samooceny na rzecz monitorowania jakości oferowanego wsparcia
Cele szczegółowe szkolenia:
● zapoznanie z rolą i znaczeniem superwizji w pracy zawodowej nauczyciela
● poznanie technik oraz możliwości budowania i podnoszenia jakości relacji i współpracy w edukacji
● zapoznanie z różnymi metodami pracy superwizyjnej
● wyposażenie w umiejętności organizowania, prowadzenia oraz korzystania z superwizji indywidualnych i grupowych

5. Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.
Cel ogólny szkolenia: wyposażenie lidera i kadry SCWEW w praktyczne umiejętności stosowania w praktyce edukacyjnej zasad uniwersalnego projektowania (UDL)
Cele szczegółowe szkolenia:
● zapoznanie z zasadami uniwersalnego projektowania w edukacji
● wyposażenie w praktyczne umiejętności racjonalnego dostosowania oraz modyfikowania procesu edukacyjnego
● wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności zaplanowania zajęć lekcyjnych w duchu uniwersalnego projektowania (w tym scenariusze zajęć, racjonalne dostosowanie przestrzeni klasy, szkoły czy materiały dydaktyczne)
● zapoznanie z przykładami/ dobrymi praktykami z obszaru racjonalnego dostosowania w edukacji

6. Współnauczanie – co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej.
Cel ogólny szkolenia: wyposażenie lidera i kadry SCWEW w wiedzę i umiejętności niezbędne
do prowadzenia zajęć w duchu co-teachingu
Cele szczegółowe szkolenia:
● wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu skutecznych metod i technik nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem co-teachingu
● wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne zastosowania co-teachingu w pracy nauczyciela
● wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu 6 modeli co-teachingu oraz umiejętności praktycznego zastosowania ich w pracy nauczyciela i projektowaniu zajęć edukacyjnych
● poznanie korzyści z zastosowania metody co-teachingu w pracy nauczyciela

7. Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?
Cel ogólny szkolenia: wyposażenie lidera i kadry SCWEW w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do skutecznej pracy z dorosłymi
Cele szczegółowe szkolenia:
● zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z zakresu andragogiki, oraz organizacji procesu doskonalenia dorosłych
● zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami procesu grupowego, pracy z grupą, zespołem
● zapoznanie uczestników ze sposobami efektywnego przekazywania wiedzy
● poznanie zasad i nabycie umiejętności skutecznej komunikacji
● pokazanie sposobów efektywnego motywowania uczestników
● zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z oporem, krytyką, oceną

 

Skip to content